L’essence de la raison consiste à mettre l’homme en question et à l’inviter à la justice.   E. Levinas, Totalité et Infini

Emmanuel Levinas
+ Un homme, une vie
+ Oeuvre et écrits
+ Bibliographie
+ Lévinas de A à Z
+ Librairie en ligne
+ Un livre, un auteur

Espace philosophique

Dimension internationale

Outils pédagogiques

Dialogue

bibliologo.gifNéerlandais - Bibliographie en néerlandais

Oeuvres:

Bleisendaal H.L.K., Heidegger en Lévinas over tijd [Heidegger und Lévinas über die Zeit], Amsterdam 1984.

Boer T. de,

Tussen filosofie en profetie : de wijsbegeerte van Emmanuel Lévinas, Baarn 1976.
Van Bretano to Lévinas. Studies over de fenomenologie, Meppel 1989.

Bouckaert L.,

Leren filosoferen. In dialoog met K. Marx, I. Illich, L. Dupré en E. Lévinas, Leuven 1981.
Emmanuel Lévinas.Een filosofie van het gelaat [Emmanuel Lévinas. A philosophy of the face], Leuven 1983.

Brüggeman-Kruijff A. T., Bij de Gratie van de transcendentie. In gesprek met Lévinas over het vrouwelijke, Amsterdam 1993.


Burggraeve R.,

Emmanuel Lévinas, Leuven 1981.
Van zelfontplooiing naar verantwoordelijkheid. Een ethische lezing van het verlangen: ontmoeting tussen psychoanalyse en Lévinas, Leuven 1981.
Lévinas over vrede en mensenrechten. Met vier essays van Emmanuel Lévinas, Leuven 1990.
De bijbel geeft te denken. Shepping. Milieu. Lijden. Roeping. Gods passie en de ander. Vergeving. Bevrijding van de ethiek. In gesprek met Lévinas, Leuven 1991.

Burggraeve R. et Anckaert L. (éd.), De vele gezichten van het kwaad : Meedenken in het spoor van Emmanuel Lévinas, Leuven 1996.

Burggraeve R. et Pollefeyt D., Ethik als intimiteit met God ? Christelijk ethik in gesprek met joodse denkers, Kampen 1998.

Derrida J., Geweld en metafysica. Essay over het denken van Emmanuel Lévinas. Ingeleid en vertaald door Dink De Schutter, Kampen 1996.

Goud J. F.,

Lévinas en Barth. Een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking, Amsterdam 1984.
God als raadsel. Peilingen in het spoor van Lévinas, Kampen 1992.
Hack C., Groter dan ons hart. De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Lévinas met het oog op het nieuwe tijds denken, Zoetermerr 1993.

Heering H. J., Vier joodse denkers in de twintigste eeuw: franz Rosenzweig, Walter Benjamin, Emmanuel Lévinas, Emil. L. Fackenheim, Kampen 1987.

Hutsebaut D. (éd.), Is er meer tussen ons? Over relaties en hun religieuse betekenis, Baarn 1980.

Jansen E. J. P., Over handelen gesproken. Studies over de competentie van de andragoog in het perspectief van de ontmoeting tussen een op het handelen geöriënteerde andragologie en de filosofie van de verantwoordelijkheid van Lévinas, Amsterdam 1985.

Keij J., Eenvoudig gezegd : Lévinas. Een nieuwe blik op mens en wereld, Kampen 1993.

Kolstad H., Bjornstad H., Aarnes A. (éd.), I sporet av det uendelige. En debattbok om Emmanuel Lévinas, Oslo 1995.

Kroesen J. O., Kwaad en zin. Over de betekenis van de filosofie van Emmanuel Lévinas voor de theologische vraag van het kwade, Kampen 199.

Leijen A., Profielen van ethiek. Van Aristoteles tot Lévinas, Muiderberg 1992.
Poorthuis M., Het gelaat van de mesias. Messiaanse Talmoedlezingen van Emmanuel Lévinas. Vertaling. Commentaar. Achtergronden, Utrecht 1992.

Rouppe van der Voort F. J. M., Intersubjectiviteit. Wederzijdse begrenzing van de psychoanalyse en de fenomenologie van Lévinas, Delft 1991.

Schavemacker C. et Willemsen H. (éd.), Over het weten van de mens, Alphen aan den rijn 1986.

Struyker Boudier K.,

Vragen staat vrij. Over vragen in denken, helpen en geloven [Libre de questionner. Sur la question dans la pensée, le secours et la foi], Baarn 1978.
Het lijkt mergens op. Invallen over lief en leed [Cela ne ressemble à rien. Fantaisies et idées sur le bonheur et la souffrance], Baarn 1982.
Amo Ergo Sum. Aanzetten tot een filosofie an de liefde, Kapellen 1993.

Thys W. (éd.),

De dengdweer in het midden. Van homo moralis naar homo ethicus [La vertu de nouveau au milieu. De l’homo moralis à l’homo ethicus], Kapellen 1989.
Economie, macht en gerechtigheid [Economie, pouvoir et justice], Kapellen 1989.

van Riessen R., Erotiek en dood. Met het oog op transcendentie in de filosofie van Lévinas, Kampen 1991.

Veldhuis H., Geen begrip voor de ander. De kritiek van Emmanuel Lévinas op de westerse filosofie, in het bijzonder op het denken van Husserl en Heidegger, Utrecht 1990.

Welten R.,

Zijn en waken.Denken in het spoor van Emmanuel Lévinas, Best 1995.
Fenomenologie en beeldverbod bij Emmanuel Levinas en Jean-Luc Marion, Damon, Budel
[Les Pays-Bas], 2001; Phenomenology and the Prohibition of Images.

Articles:

Anckaert L.,

De ervaring en het transcendentale. Franz Rosenzweig en Emmanuel Lévinas : Bijdragen 57 (1996) 430-451.
Trauma en transcendentie in het denken van Rosenzweig en Lévinas : R. Burggraeve et L. Anckaert (éd.), De vele gezichten van het kwaad : Meedenken in het spoor van Emmanuel Lévinas, Leuven 1996, 143-176.

Baanders B., Tussen paradigma en werkelijkheid. Lévinas en Soloveitchik als joodse filosofen : Stoicheia 4 (1989) 63-75.

Bernet R., Christendom en fenomenologie : Tijdschrift voor Filosofie 58 (1996) 735-749.

Boer T. de, Strasser over Lévinas : Tijdschrift voor Filosofie 42 (1980) 117-121.

Borderé M., Een introductie in de ethish-joodse filosofie van E. Lévinas en haar kritiek op de westerse filosofie : Kritiek n. 3 (1982) 3-26.

Brüggemann-Kruijff A. T., De vrouw hart en hoofd van het huis. Lévinas’ visie op de vrouw als huis: ambiguïtet als bron van subjectkritiek en aanleiding voor een verglijking met Hegels presentatie van de vrouw : Tijdschrift voor Filosofie 51 (1989) 444-483 ; comparaison entre Lévinas et Hegel se prononçant sur la femme, image du foyer.

Burggraeve R.,

De bijdrage van E. Lévinas tot het social personalisme : Bijdragen 35 (1974) 148-185.

Het scheppingsbegrip bij Lévinas : Bipolariteit van autonomie en heteronomie
: Bijdragen 42 (1981) 366-391.

Het « il y a » in het heteronomie-denken van Lévinas : Bijdragen 44 (1983) 266-299.

Mijn veranwoordelijkheid gaat aan mijn vrijheid vooraf. Een herdefiniëring van het solidariteisbegrip in het spoor van Emmanuel Lévinas
: Uil Minerva 2 (1985-1986) 203-222.

De betekenis van geld in het denken van Lévinas
: Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap 34 (1993-1994) 27-31.

Het humanisme van de ander, politiek en mensenrechten. De visie van Emmanuel Lévinas
: J. Verstraeten et B. Pattyn (éd.), Ethiek en politiek. Liber amicorum Mgr. Guido Maertens, Leuven 1995, 179-200.

De wijsheid van de liefde als ethische grondslag voor de mensenrechten : Ter Herkenning 24 (1996) 74-95.

Een denken vanuit Lévinas over de paradoxale verhouding van goed en kwaad : R. Burggraeve et L. Anckaert (éd.), De vele gezichten van het kwaad : Meedenken in het spoor van Emmanuel Lévinas, Leuven 1996, 11-56.

In schroomvol “aandenken” aan Emmanuel Lévinas : R. Burggraeve et L. Anckaert (éd.), De vele gezichten van het kwaad : Ibid 177-207.

Burms A. et Dijn H., Het vreemde in het eigene : Kanttekening bij het denken van Levinas: Tijdschrift voor Filosofie 46 (1984) 211-215.

Ferryn F., Leven aan gene zijde van de dood. Lévinas en Heidegger : R. Burggraeve et L. Anckaert (éd.), De vele gezichten van het kwaad : Meedenken in het spoor van Emmanuel Lévinas, Leuven 1996, 91-142.

Ferwerda R., Lévinas en de Griekse filosofie : Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 76 (1984) 13-25.

Frandsen H. V., Meningens oprindelser : Om Emmanuel Lévinas : Dansk Teologie Tidsskrift 58 (1995) 241-255.

Goud J. F., Joodse filosofie en haar relatie tot de westerse wijsgerige traditie. Het voorbeeld van Emmanuel Lévinas : Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap 25 (1984-1985) 98-102.

Heering H. J., Levinas’ Godsconceptie en de God der filosofen : Tijdschrift voor Theologie 30 (1990) 159-172.

Ijsseling S., Van en over Emmanuel Lévinas (1982) : Tijdschrift voor Filosofie 45 (1983) 112-117.

Kal V., Deernis en toewijding. Ethiek en religieuze cultuur bij Emmanuel Lévinas : Uil Minerva 7 (1990-1991) 139-155.

Krop H. A., Abraham en Odysseus. Een confrontatie van Lévinas et Hegel : Tijdschrift voor Filosofie 46 (1984) 92-134.

Leenhouwers P., ‘Dialoog van de transcendentie’ volgens Emmanuel Lévinas : Tijdschrift voor Theologie 22 (1982) 139-164.

Levy Z., Der Begriff der Spur bei E. Lévinas und J. Derrida. Einflüsse und Rückwirkungen : Prima Philosophia 4 (1991) 149-163.

Moerdijk E., Geduld en passiviteit in de filosofie van Emmanuel Lévinas : Filosofie en Praktijk 10 (1989) 123-127.

Opdebeeck H., Jean Vanier en het denken van Emmanuel Lévinas : What gehandicapten ons vertellen : Internationale Katholische Tijdschrift Communio 22 (1997) 279-288.

Pollefeyt D., Het kwaad van Auschwitz. Een centrale uitdaging in het denken van Lévinas : R. Burggraeve et L. Anckaert (éd.), De vele gezichten van het kwaad : Meedenken in het spoor van Emmanuel Lévinas, Leuven 1996, 57-90.

Poorthuis M., “Beide zijn woorden van de levende God”. Over het belang van het meningsverschil in de talmoed-hermeneutiek van Lévinas : Bijdragen 50 (1989) 394-413.

Strasser S.,

De dialogische dimensie der waarheid : Tijdschrift voor Filosofie 36 (1974) 399-417.
Erotiek en vruchtbaarheid in de filosofie van Emmanuel Lévinas : Tijdschrift voor Filosofie 37 (1975) 3-51.

Thone A., Eros zonder perversie ? : Bijdragen 57 (1996) 281-303.

Tijmes P., Gagarin en de Heimat. Lévinas contra Heidegger : Algemeen Nederlands Tijschrift voor Wijsbegeerte 85 (1993) 329-343.

van Genabeek A., Levinas’ arbeidsbegrip : La linea 4 (1990) 7-20.

van Lier P., Totaliteit en oneindigheid : Hölderlin of Lévinas. Omtrent een metafysische levenshouding : Uil Minerva 7 (1990-1991) 157-167.

van Riessen R., Sterk als de dood is de liefde. Over het verband tussen “dood” en “liefde” in de filosofie van Lévinas : Stoicheia 4 (1989) 77-96.

Visker R., De onteigning. Hoe te zwijgen na Lévinas : Tijdschrift voor Filosofie 57 (1995) 631-666.


Date de création : 02/11/2005 - 17:23
Dernière modification : 02/11/2005 - 17:53
Catégorie : Néerlandais
Page lue 5777 fois


Prévisualiser la page Prévisualiser la page     Imprimer la page Imprimer la page


Nouveauté


Levinas sur KindleLivres de Levinas pour liseuse Kindle


Recherche

Nouvelles RSS

Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne


^ Haut ^

Espacethique : l'aventure éthique de la responsabilité à partir de la vie et de l'oeuvre d'Emmanuel Levinas ©  2000-2022

Notice légale | Plan du site | Contact
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Site déclaré auprès de la CNIL le 4/11/2005 sous n°1131097
« Espacethique participe au Programme Partenaires d’Amazon EU, un programme d’affiliation conçu pour permettre à des sites de percevoir une rémunération grâce à la création de liens vers amazon.fr/ . »  Site créé avec GuppY v4.5.19 © 2004-2005 - Licence Libre CeCILL